Ordenança fiscal taxa per ús de les intal·lacions municipals entre cala i font


Source URL: https://ajbanyalbufar.net/arxius-i-documents/ordenances/ordenanca-fiscal-taxa-us-de-les-intallacions-municipals-entre-cala-i