Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per serveis especials de vigilància d'establiments i altres


Source URL: https://ajbanyalbufar.net/arxius-i-documents/ordenances/ordenanca-fiscal-reguladora-de-la-taxa-serveis-especials-de