Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius


Source URL: https://ajbanyalbufar.net/arxius-i-documents/ordenances/ordenanca-fiscal-reguladora-de-la-taxa-expedicio-de-documents