Ordenança convivència ciutadana, protecció contra renous i instal·lacions i usos