Ajuts activitats extraescolars

15-Desembre-2022

L'objecte d'aquesta convocatòria és la prestació d'ajuts per a les despeses derivades de la inscripció d'infants i joves a activitats extraescolars del curs escolar 2022-2023 a les Illes Balears per facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, especialment entre les unitats familiars amb més necessitat de protecció.

Beneficiaris i requisits:

1. Estar empadronat a algun municipi de les Illes Balears.
2. Tenir la consideració d'unitat familiar per tenir a càrrec seu en qualitat de pare, mare o tutor o un vincle d'acolliment permanent a infants o joves d'entre 3 a 16 anys que participin en activitats extraescolars de tipus esportiu, formatiu o similar durant el curs escolar 2022-2023, i que siguin convivents al mateix domicili.
3. L'exercici de 2021 ha de ser d'uns ingressos màxims que, conjuntament o de manera individual, no superin els 52.800,00 euros bruts.

Termini: El termini per presentar la sol·licitud és de quinze dies comptadors des de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. És a dir, el dia límit és el 27/12/22. Per a presentar les sol·licituds, teniu tota la informació al pdf adjuntat.